Matuninong na kinaban sa fiesta navidenya

by


Tuninong na Kinaban”

Ang banggui tuninong,
Gabos mayong guirong
Maski an mga bitu’on, sa azul na langit

An malumoy na huyop-huyop may pagka-moot
Sa katuninongan kan kinaban.

Katuninongan nin panahon
Mensaje nin buhay
Biyaya kan Diyos para sa tao

Ang banggui tuninong,
Gabos mayong guirong
Maski an mga bitu’on sa azul na langit.”
F. de Leon, L. San Pedro
(Bicol trans. by mesiamd)

Maogma an aldaw na Deciembre 8, 2008 ta habang kita naghahalat kan pagkamundag ni Jesus, an fiesta kan Immaculada Concepcion satuyang pigce-celebrar. Mas maogma ining pag-guiromdom kan banal na Ina. Pigtutubudan tang pinag-mundag siya na mayong dungis nin kasalan arog kan aki niyang si Jesus.

Ining tukdong ini kan Simbahan Catoliko lalong may kahulugan. Sa satuyang mga buhay kadakul kitang nano’dan. Padagos an pag-sustento kan satuyang pagtubod maski palibot kita nin pag-duda sagkod mga problema.

Ngonian na fiesta navidenya, nahiling ta an karahayan kan kinaban. Pero apektado na kita kan mga problema digdi sa satuyang rogaring. Apektado na kita nin secularismo. Liberalismo. Relatibismo. Lataw na an pagka-commercial kan satuyang celebrasyones. Padagos an pagkawara kan satuyang mga tradisyones religiosos. Nalilipat na kita kan kaogmahan pag Christmas ang pig-oolayan.

Totoong maribong na ang satuyang kinaban. Yaon diyan an iriwal—an pag-suporta sa aborsiyon, terorismo, an korupsiyon. Uya an pagprotesta laban sa pag-guibo nin Belen. An pagsayuma sa sampulong tugon. Pag-negar kan pag-karol, an paghabo sa Christmas tree sa publiko— Gabos ini, maski kaogmahan kan satuyang mga ka-aki’an, jovenes, sagkod gurang.

Da’e ta manigaran si birheng Maria sagkod si Jesus—sinda ang nakatabang sa pagbilog kan satuyang mga ugali. An satong pagka-tao. An pag-tubod ta komo Christiano nag-taong dalan sa pag-buhay-buhay. Nakatabang sa pag-atubang kan mga sentir, kinakatakutan, pig-dudulagan.

Auotpa man lugod na ngonian na mga aldaw, maparani guiraray kita sa pagkamo’ot ni Jesu Kristo, Maria, sagkod ang satong Kagurangnan. Feliz Navidad habang kita naghahalat kan pag-abot kan satuyang paratubos! (Photo Credits: SymonmReynolds; Keith Maguire; Pianoforte)=0=

========================================================

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: