Archive for the ‘Miss Guinobatan’ Category

Para makusog an fuerza ni Handiong, sa panga-nga-ipo, padagos an hingo’a!

March 8, 2008


Wowowie! Maogmang basahon na an dating Miss Guinobatan kan UP Ibalon iguang marhay na projecto. Bako lang si Vines agom na may ugos an pagka-moot. Bilang ina, lola, sagkod esposa ni Bob Reis, si Vines may pusong bulawan. Husto na sana an paguiromdoman niya sa mga taga Bikol. Lalo na, an mga biktima kan baha diyan sa Albay!

Aram ni Vines an remalaso sa rugaring kan Maogmang Lugar. Nagpuli siya kan sarong taon para mahiling an destrosong dara ni Reming. Mala ngani, si harong kan mga Nolasco, hinalon kan dakulang tubig na nag-agui. An tubig naka-gadan kan katabang ni Fems Espinas-Paladin, saro man na Ibalonian na nasa Geneva, Switzerland.

Ngonian naghi-hingno’a si Vines, para makatabang. Siguro sa consejo y ayuda nina Micky, Andy, Fatima, Ray, Ann, Bingbing, Analee, Eden, Arnel, Gods, Mac, Mighty, Pitoy atbp, baka man an mga Ibalon maging ma-triumpo sa planong ini ni Vines.

Kaya an mga miembros na dae pa igdi: su mga yaon sa balyong kalye na ina-apod kan UP Ibalon—hari na kamo tabi, magbale! Kaipuhan tang magka-sararo guiraray, para magkusog an fuerza kan mga aki ni Handiong laban ki Rabot.

Lingaw na kita kan estoryang Ibalon? Si Handiong inabot baga nin mga remalaso sa Ibalon. Bako lang kinalaban siya kan tawong-hayop na si Rabot, nag-agui siya nin pagtios—pati na an delubyo na naglantop sa kinaguilid-guilidan kan Bikolan!

Arog kita kan mga aki ni Handiong. An kusog ta hale sa paboritong “pansit bato,” ni Vines na haloy nang hagad ki May Velasco-Yorobe, an dentistang Ibalon na mabisita digdi samuya pagtapos kan tag-lipot sa America.

Si Vines an satuyang experto sa lason sagkod gayuma! Ehem! Ngonian na naman lang siya nawaras nin gayuma nin pagka-mo’ot para sa Bikol. Kaipuhan niya an tabang! Segun saiya, an pagka-mo’ot, “iyo an contra (anti-venino lagarto!) kan satong maribong na kinaban!”

An maw’ot ni Vines arog kan hilig niya sa pag-adal. Tinapos niya an saiyang MS, PhD habang siya abala ki Virgil sagkod MaiMai, duwa niyang aki. Ngonian, igua na siyang maku-apo, si Chamrin, na mestizang magayon! Bicolana sa Indiana!

Sayang! Mas magayon kuta si Chamrin kun bako lang bitis, dangan kuko an minana niya sa lola! Pero sa hiling ko, an maku-apo kan Ibalon, dae mahaloy, saro man na matinabangon, mabo’ot, lipotok an pagkamo’ot sa mga tawong mayong sukat sagkod nanga-nga-ipo!

TotieM