Archive for December, 2008

Campaign against firecrackers and fireworks

December 31, 2008

A counter-move against the merry tradition of bidding a noisy ending of the year, young students in Manila staged rallies against firecrackers. In a gathering spearheaded by EcoWaste foundation, environment-conscious students in Malate, brought attention to the dangers and polluting effects of firecrackers during the holiday.

In Negros Occidental and Cadiz City, an estimated P300,000 and P100,000 worth of illegal pyrotechnic devices respectively were confiscated by authorities. Similar operations where conducted in various cities all over the country as the new year draws near.

Although the Department of Health (DOH) has made headway in discouraging the use of firecrackers with the use of explicit anti-firecracker ads, hospitals in the country are in “Code White Alert” in anticipation for more people who might need medical attention. More than a hundred injuries have been reported including at least three directly inflicted by gunfire.

The argument against the firecrackers and indiscriminate gunfire at this time is easy to understand, but annually, Filipinos needed to be reminded of the risks and perils. Students and concerned Filipinos standing against firecrackers are helpful in getting this message across. (Photo Credit: Malaya/ Philip Duquiatan) =0=

=========================================================

Some of earth’s amazing wonders

December 31, 2008

There are beautiful things in the world that we’ll never see even if we exhaust seeking them in our lifetime. Many of the planet’s tantalizing scenes are remote for ordinary people to reach; others are quite rare for a chance encounter. Some are small and their details need microscopes to see— others too big beyond the discernment of the human senses.

To me , the photo of Sylvie Vincedet of Montepellier, France of the Antelope Canyon on the Navajo Reservation in Page, Arizona qualifies as among the most outstanding sights that I have seen so far. I have a reason to pause and look.

The secluded passageway is revered by those who have seen it. With some light peering from the sky, the rocky place lures. Its enigmatic sandy red-brown ridges carved by time are simply awesome. I behold nature for its plain and unending surprises. (Photo Credit: AP/ Matt York)

=========================================================

Para sa mga burak sa Heidelberg: An pagrumdom ki Rizal kan sarong taga-Baao

December 30, 2008

A Diciembre 30, amo a ka-aldowan ka pagka-badil ki Jose P. Rizal, kanatong heroe nacional na guinadan ka mga Kastila, 112 taon ng naka-agui. Sa pagrumdom ka guinibo ni Rizal para sa liberasyon ka Pilipinas, rumdumon ta an saiyang pamosong tula—Para sa mga burak ka Heidelberg—sinurat niya kan siya nasa Alemanya, Europa.

Galin sa Paris, Francia si Dr. Rizal— nag-anad mag-bulong ka mga helang sa mata. Siya tinukduan ni Prof. Otto Becker sa Alemanya. Amo’dto kan siya nagsurat para sa kagayonan ka mga burak sa Heidleberg—habang namatean niya a kalipungawan kan pamilyang harayo, banwaan na saiyang ‘di maling’wan. Dae nag-haloy, pakatapos ka nobela niyang Noli Me Tangere, si Rizal nagpuli sa Manila.

Sadi a magayon na paguiromdom ni P.B. Robosa (taga-Baao) ki Rizal. Sa color ka tataramon ka lugar sa Rinconada, Bicol, a amio ka burak ni Rizal magdanay man lugod kanato. Magka-igua man lugod kita ka pag-makulog sagkod pagkamoot na hanggang ngowan kaipuhan ka banwaan.

Para sa Mga Burak sa Heidelberg(To the Flowers of Heidelberg)
Ni Jose Rizal
Itinaga Baao ni P.B. Robosa

Pasadto kamo banwaan ko, dayuhan na burak
tagak sa raran kin mga nagbabaklay, iwinarak,
sa lomlom ka sirong kin azul na kalangitan,
sadto na an mga payaba ko pinag-iiningatan
iluyap ninyo, pagarang-arang kanakong rogan,
kining arayo pero di nalilingaw sa mga binayaan

Pasadto kamo, ag mabareta bago magliwanag,
kung kamo ka sirang ka aldow ibinubuklad,
sa pangpang ag agnow ka Neckar na ararom
sadto siya nakatindog, nang-guiguiromrom
pamumula sa tagsibol, darang kolor na magayon

Ipa-ngusip ninyo kun pag-abot ka saking ramrag,
ayaton kaninyo an hamot na kaninyong ambag,
habang luway na pina-iirongog “o ika, payaba ko”
siya man nagririmo-rimo, sa itaas ninyo tinotono,
kantang pagkaboot, sa sadiring bisara nya guinibo

Kun su silaw ka ramrag aboton na su kaitaasan,
tuktok Koenigsthul kalayuwan kin kaliwanagan,
namumulaag na silaw ka aldow mang-guisong na,
sa patag, kadlagan ag kakahoyan nanbubuway na,
ining lagalag, sabat man tulos an silaw na dara,
na sadto banwaan man nya, minabulos biyaya.

Isabi ninyo ku kamo luway na pinili ag pinutlan,
ku sya nag-agi-agi sa sadit ag matulid na a-agian,
sa rugbang torreng tuda ko panahon na nakaagi,
sa Neckar na may kadlagan, malimpoy na sabi.
Sabiyon su kanyang mga panambitan ag sinabi
pauno kamo luway-luway, tinulid, ingat na inani,
sadto kanyang libro isinuksuk ag pinagkahigo,
sa mga lumang pahina, kamo niyang itinatago.

Hatudan, hatudan, magayon na burak kin Rhine,
an biyong pagka-boot ko sa ngamin na nabootan,
katoninongan sa banwaan kong kinamondagan,
sa kababaihan-katangihan, kusog sa kalalakihan.
Ipagtaratara diaday, sa mga payaba kong marhay
sa ngamin, kabilugang banal, pauulian ka buway

Pag-abot sa baybayon kan pinayabang banwaan
matam-is na arok na pinamate di paglingawan,
ipatiprak sa pakpak kin angin na nakapalibot
tanganing su ngamin na inonra, ginalang, binoot,
mamate sa mga pisngi ninda–arok kong pina-abot.

Tibaad makaabot kamo sa banwaan kong tinubuan
dara pa gayon ag tinkad ninyong kolor na namasdan,
ta arayo kamo sa ragang kinabuklatan, nang-alisngaw,
namarong na amot, tibaad dagos nang naoda, nanlasaw.
An hamio ninyo, kalag ninyong tunay, di maisusuway,
di malilingangawan kan langit kun sari kamo nabuway.
baaohistoricalsociety.blogspot.com

December 30, 2008 marks the day our national hero Jose P. Rizal was executed by the Spanish colonizers some 112 years ago. In remembrance of his martyrdom for the liberation of our country, let’s remember one of his famous poems—To the Flowers of Heidleberg which he wrote when he was in Germany.

Under the tutorship of Prof. Otto Becker, Rizal continued his advanced studies as an eye doctor there. It was about that time when he wrote the beautiful poem about the flowers of Heidelberg and his nostalgia for his family and his native land. It did not take long, after he finished the final chapters of his novel Noli Me Tangere, that he went home and met his death.

From Baao, Camarines Sur, here’s P. B. Robosa’s beautiful translation of the poem. The words carry inexplicable emotions and images that only a wonderful Bicol dialect can express. May the scent of Rizal’s flowers suffuse us— his bravery and patriotism inspire us, as we celebrate his martyrdom.


To the Flowers of Heidelberg

by Jose P. Rizal

Go to my country, go foreign flowers!
Planted by the traveller on his way,
And there beneath that sky of blue
That over my beloved towers,
Speak for this traveller to say
What faith in his homeland he breathes to you.

Go and say… say that when the dawn
First drew your calyx open there
Beside the River Neckar chill,
you saw him standing by you, very still,
Reflecting on the primrose flush you wear.

Say that when the morning light
Her toll of perfume from you wrung,
While playfully she whispered, “How I love you!”
He too murmured here above you
Tender love songs in his native tongue.

That when the rising sun the height
Of Koenigstuhl in the early morn first spies;
Is pouring life in the valley, wood, and grove,
He greets the sun as it begins to rise,
Which in his native land is blazing straight above.

And tell them of that day he staid
And plucked you from the border of the path,
Amid the ruins of the feudal castle,
By the River Neckar, and in the silvan shade.
Tell them what he told you
As tenderly as he took
Your plants leaves and pressed them in a book,
Where now its well worn pages close enfold you.

Carry, carry, flowers of Rhine,
Love to every love of mine,
Peace to my country and her fertile land,
Virtue to her women, courage to her men,
Salute those darling once again,
Who formed the sacred circle of our home.

And when you reach the shore,
Each kiss I press upon you now,
Deposit on the pinions of the wind,
And those I love and honor above and adore
Will feel my kisses carried their brow.

Ah, flowers, you may fare through,
Conserving still, perhaps, your native hue;
Yet, far from fatherland, heroic loam
To which you owe your life,
The perfume will be gone from you;
For aroma is your soul; it cannot roam
Beyond the skies which saw it born, nor e’er forget.
“I embrace you”
Rizal’s letter to Friedrich Ullmer (the son of Pastor Ullmer, Wilhelmsfeld) from 1887 (Photo Credits: Bill Barber; Sinaglaya; Bill Barber; Donnamarijne; Bill Barber; Bill Barber)

=======================================================

Aardvark in Detroit Zoo

December 30, 2008

Aardvark (Orycteropus afer) is a nocturnal animal of Africa that thrives on ants and termites. Because of its pig-like features, it is also called earth pig or earth hog.

Known to live in savannahs, grasslands, and rain forests, the mammal with a characteristic elongated snout, hairy body, sharp claws, and large ears shares some features of the South American anteater. In captivity it grows to 88 to 123 lbs and lives to up to 23 years.

Africans admire the aardvark’s relentless search for food at night. The porcine-like warm-blooded animal lives in burrows and comes out at night to forage in an area that can extend form 10 to 20 kilometers. With poor eyesight, the earth hog whose natural predator includes leopards and lions is hunted by humans for bush meat. In a Detroit Zoo a newborn aardvark is born showing how unusual animals try to survive in captivity. (Photo Credit: Mark Gaskill/ Detroit Zoo)=0=

===========================================================

Sorsogon Floods

December 29, 2008

At the year end, Bombo Radyo reported that about 95 families had been evacuated in Bulan South Central High School, Bulan Sorsogon, on Monday, December 29, 2008 because of rising waters in the area. The Philippine National Police and the Municipal Disaster Coordinating Council (MDCC) said that because of the floods, the highway in the place didn’t allow vehicular traffic to pass. (Photo Credit: Sir Mervs) =0=

=========================================================

A Golf Course Mauling And A Star-Crossed Appointment

December 29, 2008


A Christmas season mauling in a golf club courtesy of a powerful political family. That hugged the front pages and the blogs these previous days.

I say this incident is the most famous (or infamous) mauling incident in a long time. And thanks to the internet, individuals have a new means in voicing their opinions. Hopefully this is the start of a way of checking abuses of public officials on the personal level. I am lucid enough to realize that the Net is not yet a way of checking official corruption because it has to go through the “legal process” and in the Philippines that is almost synomymous to a whitewash especially with the current Ombudsman.

If the son of DAR Secretary Nasser Pangandaman was the one who led the mauling he should be suspended from his position, if he is indeed a municipal mayor. I think the provincial governor of Lanao del Sur has the right and duty to do so because disciplining mayors is part of the job of the governor. But knowing Lanao del Sur politics and culture I say that is not a simple matter. That will probably be taken by the Pangandamans as a slap in the face and in that land confrontations emanating from this kind readily jumps above the verbal kind.

I hope the incident is resolved through the vaunted “legal process” and not settled through an “apology” or “compensation”. For how will be teach public officials that they are also accountable like ordinary citizens and not above the law?

If Secretary Pangandaman has any delicadeza he should by now tender his resignation. But I thought delicadeza is a Spanish word and concept. I have yet to see if this concept is not alien to the DAR Secretary.

A grave lapse of judgment on his part, I say. I remember that when he was appointed to the Cabinet there were gasps of disbelief in Lanao. But to the credit of the Secretary, most will probably concede that by the standards of an Arroyo cabinet he probably did a decent job and he was able to avoid controversy unlike the other cabinet secretaries.

He was recently appointed as the chief peace adviser to the President regarding the stalled peace agreement with the MILF. I say he is probably qualified for that post because he is in a position to look at both sides of the divide and he probably has a realistic assessment of the Mindanao situation.

But he should not have accepted it. It seems he didn’t realize that persons appointed to that double-crossed process are always star-crossed. And next time he should be more careful in venturing out to a gulpe club.

Cory Aquino’s "Apology": A Betrayal?

December 29, 2008


Days after former President Cory Aquino’s supposed apology to former President Estrada, I am still in wonderment and puzzled about all the hullabaloo coming from her political allies. Does a former President lose her right to rue one of her public actions? Can an icon like no longer look back to one of the most controversial portions of our history?

Or are all these manifestations of insecurity on the part of her political allies? That she is no longer one with them in affirming that “they did the right thing” in participating in EDSA II?

Among the comments against her that I read, the most galling is the Philippine Daily Inquirer Editorial Opinion on December 26, 2008. Allow me to quote some excepts:

“…former Corazon Aquino’s apology to the disgraced former President Joseph Estrada for the “mistake” of Edsa 2001 is a betrayal of the highest aspirations of the democracy she helped restore in 1986…”

My opinion: Very strong words. I wish that has been reserved for the power-seeking couple now occupying Malacanang.

It also betrays the elitist understanding of the former President…of the dynamics of recent mass movements in Philippine politics.”

My take: No supporting arguments were offered for this contention. I wonder what are the credentials of the writer regarding the topic of mass movements. I am not even sure that EDSA II is the result of a mass movement.

Edsa II was a direct political action triggered by evidence of grave presidential wrongdoing…”

Last year’s well-argued, solidly based Sandiganbayan decision finding him guilty of two of four counts of plunder is the best justification for Edsa II.”

I say: Does the Inquirer say that everytime there’s evidence of “grave presidential wrongdoing” an EDSA II must be launched?

I think this editorial and comments like this reek of political self-righteousness as in, “Yes, we were completely right”, and a refusal to re-study EDSA II. And probably this also shows a refusal to recognize that they were used and conned by a power-seeking couple that now occupies the stinking Palace by the Pasig river.

To be consistent the allies of former President Aquino should launch another EDSA II and it is probably only right to expect the Inquirer to lead this if they believe in their own editorial. And we will probably see who has a poorer understanding of the dynamics of mass movements.

50 people injured in Negros Occidental disco floor collapse

December 29, 2008


At the height of a Christmas party in a resort in Negros Occidental, 50 people (1/4 of the those who were present) were injured and brought to the hospital after a floor of a disco fell at about 4 pm of Sunday, December 28, 2008. —PDI (12/28/08, Kwok, A)

The incident occurred in Laura Beach Resort and Restaurant in Cadiz City during the GTY Trading Company get-together attended by about 200 employees. The names of those who sustained injuries are not immediately known. The cause of the collapse is being investigated by authorities. This underscores the need for observance of safety and care during the celebration of the holiday season. (Photo Credits: Kainet; Alexst) =0=

=========================================================

Firecrackers to rid us of bad luck of the past year

December 29, 2008

There is urgency in the young man who works fast at a deadline. He is one of the fire-cracker makers in one of the busy pyrotechnics hub in Bulacan from where many fireworks on the streets come from. Dirtied by gunpowder and grime, the man rushes firecracker production in his make-shift factory during the Christmas holiday, oblivious of the risks it poses on his life and on his neighbor.

Revelers this Christmas and new year seek to buy fireworks for their rowdy celebration. By our tradition, the bang and bright display are ways to mark the coming year —the Filipino merry-making which doubles as an occasion to ward off bad luck.

According to our folk beliefs detonating firecrackers is needed to invite life’s good forces on the first day of the year. Whether this is true or not, we are thrilled by the spark and sound of firecrackers. A fast buck can be gained by trading watusi, bawang, “belt of judas, and lolo when the demand is there.

Body injuries and burns are some of fireworks’ drawbacks. Eardrums have been ruptured by the loud blasts. Explosive debris have pierced the eyes. Houses have been gutted down and many mutilations and deaths have been reported. Last year, the Department of Health (DOH,) has listed about 750 fire-cracker injuries. Public hospitals are now on alert in anticipation for those who may be brought to the emergency rooms.

As of December 21, 2008, it was reported that of the 119 holiday-related injuries documented, 115 were from firecrackers and fireworks,, 3 were gunshot wounds and 1 from ingestion of watusi.

There is obviously a need to regulate the use of pyrotechnics for the protection of the public. Shoddy manufacture of firecrackers brings problems of safety, giving a boost to the sale of the ones imported abroad. There’s little implementation of laws—even gunfires and pistol shots are recklessly substituted for fireworks at the height of celebration. Though most of us know the dangers, the relentless campaign for the safe use of fireworks during holidays remains a job in progress.(Photo Credits: _gem_s; Reuters/ Ranoco, Romeo; Reuters/Ranoco, Romeo; persesverando)=0=

=======================================================

Israeli air strikes leave 200+ dead in Gaza Strip

December 27, 2008

As Pope Benedict XVI calls for renunciation of violence during the holy season of Christmas, Israelis and Palestinians are on a bloody confrontation again in the Gaza Strip leaving at least 200 dead and injuring about 400 more. This is the result of heavy air strikes conducted by Israeli troops against militant Palestinian targets in Hamas-dominated territory a week after a 6-month ceasefire truce expired.

The resumption of bombings and killings on Saturday, December 27, 2008, is supposed to be Israel’s retaliation to months of Hamas’ mortar fires and indiscriminate rocket launches which terrorize about ¼ million Israelis who live in the area.

Hamas infrastructures and installations had been destroyed and many security officers were killed or hurt. Gaza residents had been on the state of panic as the death toll rose and the wounded victims flooded hospitals and clinics.

“The offensive sparked angry protests throughout the Arab world, and British Prime Minister Gordon Brown, the Vatican, the U.N. secretary-general and special Mideast envoy Tony Blair all called for an immediate restoration of calm. The Arab League scheduled an emergency meeting Sunday to discuss the situation.”— YahooNews.com; AP (12/28/08 Barzak, Brahim)

Hamas, the radical group considered by Israel as a terrorist organization, called for revenge, but Isreali military authorities had been firm in their stance. In spite of the call for calm, Israeli Defense Minister Ehud Barak vowed to widen the military offensive if needed. Israel did not set a time-line on when the air strikes would end.

The long-standing conflict between the Israelis and Palestinians has taxed peace-makers for decades, but a solution has been consistently elusive. Extremist Arabs and Muslims in the Middle East who support the Palestinians call for the annihilation of the State of Israel. (Photo Credits: AP/ Mohammed Zastari; AP/ Mohammed Zastari; AFP; AP/ Mohammed Zastari) =0=

=========================================================